Phần mềm kế toán doanh nghiệp là hệ thống các chương trình máy tính dùng để xử lý tự động các thông tin kế toán trên máy vi tính, là một công cụ ghi chép, lưu trữ, tính toán và tổng hợp trên cơ sở các dữ liệu đầu vào là các chứng từ gốc của các doanh nghiệp. Vậy lợi ích của phần mềm kế toán là gì?

Phần mềm kế toán doanh nghiệp có thể xử lý tất cả các loại nghiệp vụ của kế toán. Cơ chếvận hành chung của phần mềm kế toán thông thường được thiết kế theo sự vậnhành của các quy trinh kế toán như quy trình bán hàng, quy trình mua hàng, quytrình sản xuất, quy trình tài chính, quy trình quản lý nguồn nhân lực… Căn cứ vào từng quy trình và căn cứ vào quy mô sản xuất kinh doanh của từng doanhnghiệp, nhà sản xuất phần mềm sẽ thiết kế theo từng phân hệ (mô đun) phù hợp với hệ thống thông tin kế toán của doanh nghiệp

Các phần mềm kế toán doanh nghiệp ngày nay đều cung cấp đầy đủ các phần hành kế toán từ mua hàng, bán hàng, thu chi,… cho tới lương, tài sản cố định và cho phép nhiều người làm kế toán cùng làm việc này với nhau trên cùng một dữ liệu kế toán. Như vậy, trong môi trường làm việc này số liệu đầu ra của người này có thể là số liệu đầu vào của người kia và toàn bộ hệ thống tích hợp chặt chẽ với nhau tạo ra một môi trường làm việc cộng tác và cũng biến đổi cả văn hoá làm việc của doanh nghiệp theo chiều hướng chuyên nghiệp và tích cực hơn.

Advertisements