Ngày nay, công việc đòi hỏi người kế toán phải tiếp xúc nhiều với Exel, đặc biệt là cac ham excel cơ bản. Vì thế, để giúp mọi người có cái nhìn tổng quát hơn về các hàm này, chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn một số công thức Excel cơ bản dành cho kế toán. Các hàm Excel cơ bản sẽ giúp bạn có nền tảng cơ bản khi làm việc với các phần mềm tính toán khác và tiến xa hơn trong kỹ thuật tiên tiến hiện nay.

 Hàm AND:

– Cú pháp:   AND (Logical1, Logical2, ….)

– Các đối số:   Logical1, Logical2… là các biểu thức điều kiện.

– Hàm trả về giá trị TRUE (1) nếu tất cả các đối số của nó là đúng, trả về giá trị FALSE (0) nếu một hay nhiều đối số của nó là sai.

 

    Hàm OR:

– Cú pháp:   OR (Logical1, Logical2…)

– Các đối số: Logical1, Logical2… là các biểu thức điều kiện.

– Hàm trả về giá trị TRUE (1) nếu bất cứ một đối số nào của nó là đúng, trả về giá trị FALSE (0) nếu tất cả các đối số của nó là sai.

– Ví dụ:  =OR(F7>03/02/74,F7>01/01/2002)

 

 Hàm NOT:

– Cú pháp:   NOT(Logical)

– Đối số: Logical là một giá trị hay một biểu thức logic.

– Hàm đảo ngược giá trị của đối số. Sử dụng NOT khi bạn muốn phủ định giá trị của đối số trong phép toán này.

 

     Hàm VLOOKUP:

– Tìm ra một giá trị khác trong một hàng bằng cách so sánh nó với các giá trị trong cột đầu tiên của bảng nhập vào.

– Cú pháp:

– VLOOKUP(Lookup Value, Table array, Col idx num, [range lookup])

– Các tham số:

– Lookup Value: Giá trị cần đem ra so sánh để tìm kiếm.

– Table array: Bảng chứa thông tin mà dữ liệu trong bảng là dữ liệu để so sánh. Vùng dữ liệu này phải là tham chiếu tuyệt đối.

–  Nếu giá trị Range lookup là TRUE hoặc được bỏ qua, thì các giá trị trong cột dùng để so sánh phải được sắp xếp tăng dần.

– Col idx num: số chỉ cột dữ liệu mà bạn muốn lấy trong phép so sánh.

– Range lookup: Là một giá trị luận lý để chỉ định cho hàm VLOOKUP tìm giá trị chính xác hoặc tìm giá trị gần đúng. + Nếu Range lookup là TRUE hoặc bỏ qua, thì giá trị gần đúng được trả về.

Advertisements