Ngoài việc phân loại tài sản cố định phân tích kết cấu, danh gia tai san co dinh, là một công việc hết sức quan trọng. Thực chất, việc đánh giá tài sản cố định là việc xác định giá trị ghi sổ của tài sản. Tài sản cố định được đánh giá ban đầu và có thể đánh giá lại trong quá trình sử dụng. Trong mọi trường hợp, tài sản cố định phải được đánh giá theo nguyên giá và giá trị còn lại. Do vậy, việc ghi sổ phải đảm bảo phản ánh được cả 3 chỉ tiêu về giá trị tài sản cố định là nguyên giá, giá trị hao mòn và giá trị còn lại.

Giá trị còn lại = Nguyên giá – Giá trị hao mòn

Tuy nhiên, tuỳ theo từng loại tài sản cố định cụ thể từng cách thức hình thành, nguyên giá của tài sản cố định sẽ được xác định khác nhau.

Advertisements