Phân tích báo cáo tài chính là một việc bắt buộc của các công ty sau khi hết một kì kế toán. Phân tích báo cáo tài chính giúp cho công ty đánh giá lại những dự án mà công ty đã thực hiện trong kỳ kế toán và dựa trên nền tảng đó để đặt ra mục tiêu cho những kì kế toán tiếp theo. Với tài liệu báo cáo tài chính được đăng kỳ trước nếu bạn thấy vẫn còn chưa rõ ràng thì Vitax sẽ gửi đến bạn bản phân tích bao cao tai chinh cua Vinamilk làm mẫu.

 

Advertisements